ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 12 มิ.ย. 2563 จนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมสังเกตการณ์ เครือข่าย ทสม. ร่วมกับ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านชุมชนบ้านหมู่ 1 บ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำป่าง ร่วมกับบริษัท SCG ได้ร่วมกันทำกิจกรรมวางท่อจากฝายชะลอน้ำสู่บ่อพวง 4 บ่อ ด้วยความยาว 4,000 เมตร น้ำ (Water Resource) 18.52625556255802,99.64144248526 2023-11-24 10:28:24
2 วันที่ 7 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับรองประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่น Green4thai ในการสมัครสมาชิก ทสม.ใหม่ด้วยตนเอง และตรวจติดตามการต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ ณ บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอสบเมย น้ำ (Water Resource) 18.089655416172,98.202343694866 2023-11-17 15:58:23
3 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่าย ทสม. อำเภอปทุมราชวงศา พูดคุยการทำศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ทสม.บ้านหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พืชสวนไม้ผล นอกเขตชลประทาน ศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ทสม น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319 2023-11-17 15:57:32
4 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 13เมษายน 2563เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ "สวนกาสาพรรณทอง" ของนายสุพรรณ สืบสิงห์ ประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดอำนาจเจริญ การสำรวจแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ,เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำรวจแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319 2023-11-16 16:29:24
5 นำ้เน่่าเสียในลำห้วยนำ้ฆ้อง เขตตำบลพันดอน บริเวณสะพานไปยังบ้านพันดอน น้ำเน่าเสีย น้ำ (Water Resource) , 2022-12-04 10:54:13
6 น้ำปิง เพิ่มระดับ และไหลเชี่ยว ท่วมพืชพรรณชาวบ้านได้รับความเสียหาย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม น้ำ (Water Resource) , 2022-05-22 17:29:55
7 นายวีระวัฒน์ นามศิริ จิตอาสา บรรจุน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่าย มห้กับผู้ได้รับความเดือนร้อน จากอทุกภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ตามศูนย์พักพิงผู้อพยพน้ำท่วม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมอุบลราชธานี น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319 2021-12-09 14:40:40
8 นายวีระวัฒน์ นามศิริ กิจกรรมวันที่5 ธค64 ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ขวางทางน้ำไหล กุดปลาขาว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครงการฯ จังหวัด กำจัดผักตบชวา น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319 2021-12-09 14:28:17
9 ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้น เฝ้าระวังน้ำท่วม น้ำ (Water Resource) , 2021-09-16 12:10:22
10 ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้น เฝ้าระวังน้ำท่วม น้ำ (Water Resource) , 2021-09-16 12:09:55
11 Test Test น้ำ (Water Resource) 13.803116391497936,100.59305191040039 2020-11-28 10:45:24
12 ภถถะะะ เดดด น้ำ (Water Resource) 13.7824631,100.5386142 2020-11-17 13:55:26
13 wer er น้ำ (Water Resource) 13.7824163,100.5386501 2020-11-06 17:14:32
14 vdvdsvsdv jjjjjjjjjjj น้ำ (Water Resource) 15.483327699782999,100.72265625 2020-07-29 21:34:14
15 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประสานฯ ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม”ชาวคลองโยงร่วมมือร่วมใจจัดการแหล่งน้ำให้ใสสะอาด” ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้กับแม่น้ำคูคลองให้สวยงาม ปราศจากผักตบชวาและขยะบริเวณรอบๆคลอง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน เครือข่าย ทสม. อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม”ชาวคลองโยงร่วมมือร่วมใจจัดการแหล่งน้ำให้ใสสะอาด” น้ำ (Water Resource) 13.8655687,100.2768388 2020-07-03 13:38:14
16 จิตอาสาร่วมกันทำฝายน้ำล้นค่ะ 0864768529 น้ำ (Water Resource) 19.222928830132,97.968829236925 2020-05-01 07:46:32
17 วันที่ 16 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่น Green4thai ในการสมัครสมาชิก ทสม.ใหม่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์​การขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ และเก็บสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลผาบ่อง น้ำ (Water Resource) 19.259476768118,97.905764468014 2020-05-01 07:46:22
18 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ - วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบส่วนสิ่งแวดล้อม (น.ส.พิชานันท์ กุจะพันธ์,น.ส.พิศมัย พรมรัตน์) ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 และมาตรา 82 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรา 80 และมาตรา 82 น้ำ (Water Resource) 15.695732,104.49249 2020-05-01 07:39:21
19 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ - ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบส่วนสิ่งแวดล้อม (น.ส.พิชานันท์ กุจะพันธ์,น.ส.พิศมัย พรมรัตน์) ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 และมาตรา 82 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรา 80 และมาตรา 82 น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 07:39:17
20 วันที่ 14 มีนาคม 2563 เครือข่าย ทสม. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และลดปัญหาหมอกควันและมลพิษ ณ ลำห้วยใต้บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ทำฝายชะลอน้ำ น้ำ (Water Resource) 19.250317914713,97.979121878743 2020-03-17 12:44:51