ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 er2 er3 กิจกรรม (Activity) 13.786532333611,100.54511077702 2020-11-06 17:18:17
2 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 จนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน และเครือข่าย ทสม. จังหวัดลำปาง กิจกรรมป่าสวย น้ำใส ด้วยน้ำใจแห่งศรัทธา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ( 5 มิถุนายน) : วันป่าชุมชน ณ สนามกีฬาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยในงานมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เช่น หน่อไม้ เห็ดและผักต่างๆ นำมาจำหน่าย และการเสวนาเรื่องผลสำเร็จของการรักษาทรัพยากรในป่าชุมชนของตนเอง กิจกรรม (Activity) 18.29678598915835,99.50707990686797 2020-06-30 22:36:18
3 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดลำปาง (ระดับอำเภอ และระดับตำบล) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายมานิต อุ่นเครือ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศาลาที่ทำการป่าชุมชนบ้านแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กิจกรรม (Activity) 17.9294441091493,99.24072045843505 2020-06-30 22:34:55
4 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่าบรรเทาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กิจกรรม (Activity) 18.265521049767433,99.54972166578673 2020-06-30 22:32:09
5 ทสจ. ระนอง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ อำเภอสุขสำราญ เพื่อประสานงานพร้อมทั้งเก็บข้อมูลการดำเนินงานและรวบรวมเอกสารการสมัคร ทสม.ดีเด่น และ เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2563 กิจกรรม (Activity) 9.444015525466853,98.49191072207238 2020-06-29 19:38:01
6 ทสจ. ระนอง วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เส้นทางปั่นรถจักรยาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานอเนกประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชายโยธา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.89123309966427,98.62940211136834 2020-06-29 19:34:03
7 ทสจ. ระนอง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๓ Time for Nature : ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ โดยมี เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ระนอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางริ้น และเครือข่าย ทสม.จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม (Activity) 9.950069847354776,98.60843482142639 2020-06-29 19:31:42
8 ทสจ. ระนอง วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ร่วมกับ ทสม.ด่านท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าป่าชายเลนด่านท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9589572,98.60640389999999 2020-06-29 19:28:31
9 ทสจ. เลย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่ ตามคำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมและให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ด่านป่าไม้ท่าลี่ ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคาน ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยในเบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ แอลกอฮอ และกิจกรรมเฝ้าระวังตามมาตรการ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กิจกรรม (Activity) 17.4860232,101.7223002 2020-06-22 17:16:40
10 ทสจ. เลย วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการจัดการป่าเปียก เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ณ ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กิจกรรม (Activity) 17.4860232,101.7223002 2020-06-21 21:02:03
11 ทสจ. เลย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเลย ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจติดตามโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ที่เทศบาลนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบบ่อน้ำบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่บ้านสะอาด ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ถึงโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรม (Activity) 17.4860232,101.7223002 2020-06-10 12:50:31
12 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4 หมู่บ้านๆ ละ 25 คน รับสมัครสมาชิก กิจกรรม (Activity) 18.140955616828023,99.62744135420226 2020-05-29 21:23:17
13 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบเอิม หมู่ 1 และศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแช่ หมู่ 2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รับสมัครสมาชิก กิจกรรม (Activity) 18.733472427647467,99.92655057470702 2020-05-29 21:20:43
14 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จนท.ประสานฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบพลึง หมู่ 3 และศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่ง หมู่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รับสมัครสมาชิก กิจกรรม (Activity) 18.718718806624608,99.94326610128783 2020-05-29 21:18:41
15 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ทสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่(อำเภอไชยา, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว, สถานีตำรวจภูธรไชยา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว) และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง ทส. (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้, สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านท่าหัก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกนั้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา หลุมพอ และสัก จำนวน 1,500 ต้น เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ พร้อมทั้งมีการแจกถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ปลูกต้นไม้ กิจกรรม (Activity) 9.4496802859694,99.137773141265 2020-05-28 14:06:50
16 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม.อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่าและปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่บริเวณหินพัด บ้านยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธาน โดยใช้กล้าไม้ในการจัดกิจกรรมประมาณ 1,000 กล้า กิจกรรม (Activity) 9.0739099,98.8461979 2020-05-28 11:44:39
17 ทสจ. ระนอง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการรับสมัคร ทสม.ดีเด่นและเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9589572,98.60640389999999 2020-05-28 09:13:28
18 ทสจ. ระนอง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับเครือข่าย ทสม.อำเภอกระบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนเนื่องในสถานการณ์ โควิด-๑๙ บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น และอำเภอกระบุรี กิจกรรม (Activity) 10.3055966,98.7249188 2020-05-28 07:44:23
19 ทสจ. ระนอง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง นำโดย นางสาวสิริพร ตันบุตร ผอ.สนง.ทสจ.ระนอง ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมปลูกป่าชายเลนจังหวัดระนอง เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยมี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น โดยมี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ อำเภอเมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) บริษัทสยามชัยอาหารสากล และเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนเมืองระนองจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน กิจกรรม (Activity) 9.915625825648126,98.62623454726572 2020-05-28 07:25:51
20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของอำเภอเมืองระนอง โดยมี ทสม.เข้าร่วมจำนวน 40 คน มีหัวข้อการอบรมดังนี้ (1) บทบาท หน้าที่ เครือข่าย ทสม. ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2562 (2) ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้ (3) ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล (4) การจัดการขยะต้นทาง (5) การจัดการขยะภาคการเกษตร และเวลา 15.00 - 17.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ อำเภอเมืองระนอง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนด่านท่าเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.962190079137251,98.62037404989756 2020-05-27 22:18:41