ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และเครือข่าย ทสม. อำเภอสามพราน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท เอ็น.พี.พี. เนเชอรัล ฟาร์มา พลัส จำกัด กรณี การผลิตยาแผนโบราณส่งกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี การผลิตยาแผนโบราณส่งกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ 2. เพื่อแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขให้กับทางบริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขตามที่ชุมชนจะยอมรับได้ 3. เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ และดำเนินการจนกว่าจะเป็นที่ยอมรับตามที่ชุมชนต้องการ บริษัท เอ็น.พี.พี. เนเชอรัล ฟาร์มา พลัส จำกัด กรณี การผลิตยาแผนโบราณส่งกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครปฐม อื่นๆ (Other) 13.8199206,100.0621676 2023-11-24 10:28:33
2 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเครือข่าย ทสม. ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และข้อมูลศูนย์เรียนรู้ พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านตำบลผาปัง ณ ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลเครือข่าย อื่นๆ (Other) 18.979520734958097,99.62060708563232 2023-11-24 10:25:14
3 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเครือข่าย ทสม. ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และข้อมูลศูนย์เรียนรู้ พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านตำบลผาปัง ณ ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลเครือข่าย อื่นๆ (Other) 17.574512850513912,99.07704133551024 2023-11-24 10:25:08
4 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จนท.ประสาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ทสม. บ้านแก่น ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ร่วมกับคณะทำงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ อาคารทำการบ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง เก็บข้อมูลเครือข่าย อื่นๆ (Other) 17.9327207840412,99.27577156584167 2023-11-24 10:25:01
5 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่าย ทสม.อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. และร่วมบูรณาการในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยาภาพเครือข่าย ทสม.ในพื้นที่ ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาและผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากเดิมอย่างไรบ้าง อื่นๆ (Other) 9.3350209,99.193548 2023-11-24 10:23:58
6 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่าย ทสม.อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. และร่วมบูรณาการในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยาภาพเครือข่าย ทสม.ในพื้นที่ ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาและผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากเดิม ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า บ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อื่นๆ (Other) 9.5160947,99.2289727 2023-11-24 10:23:53
7 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับ ทสม.พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม.อำเภอพุทธมณฑล เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์คลองที่อยู่ในเขตอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม.อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์คลอง อื่นๆ (Other) 13.8041014,100.283718 2023-11-17 15:59:20
8 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่น Green4thai ในการสมัครสมาชิก ทสม.ใหม่ด้วยตนเอง และเก็บสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร ณ บ้านแม่สุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน​58000 ลงพื้นที่อำเภอขุนยวม อื่นๆ (Other) 18.908935945601,97.944262214005 2023-11-17 15:58:08
9 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 14 เมษายน 2563เรื่องการดำเนินการป้องกันและควบคุมกรณีโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิท 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการร่วมกันตลอดจนสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โควิท 19 อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2023-11-16 16:29:28
10 administrator ทดสอบบบบบบบบบ อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2023-11-16 10:32:04
11 ขุดดินในพื้นที่ สทก.ขายชาวบ้าน พื้นที่ ม.6 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ขุดตักดิน อื่นๆ (Other) , 2022-04-22 15:20:46
12 นางสาวเบญจมาศ พานทอง ทสม.สิงห์บุรีร่วมกิจกรรม ทสม. Next normal ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ผ่าน zoom meeting เบญจมาศ พานทอง/เหยี่ยวข่าว ทสม.สิงห์บุรี รายงาน ทสม.สิงห์บุรี เหยี่ยวข่าว ทสม.สิงห์บุรี อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2021-12-03 10:32:38
13 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติลแะสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดยส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบคลิปวิดีโอ และภาพนิ่งในการนำเสนอผลงานของ นายพงษ์ชัยพัฒน์ แจ่มจำรัส เพื่อประกอบกับเอกสารการส่งผลงานคัดเลือกทสม. ดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดต่อไป ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม อื่นๆ (Other) 13.9074774,99.95768489999999 2020-07-03 13:23:09
14 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่าย ทสม. บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) อื่นๆ (Other) 17.61182099396048,99.34498328726195 2020-05-01 07:50:48
15 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่าย ทสม. บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม) อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 07:50:44
16 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของ เครือข่าย ทสม. บ้านผึ้ง (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านผึ้งหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อื่นๆ (Other) 18.425433322455415,99.43619985144042 2020-05-01 07:50:38
17 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของ เครือข่าย ทสม. บ้านผึ้ง (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านผึ้งหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 07:50:33
18 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 23 เมษายน 2563 จนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ของเครือข่าย ทสม.บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อื่นๆ (Other) 17.61194370540144,99.34521932165526 2020-05-01 07:50:27
19 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 23 เมษายน 2563 จนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ของเครือข่าย ทสม.บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 07:50:20
20 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 24 เมษายน 2563 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย ทสม. เรื่อง ควันดำจากโรงงานอุตสาหกรรม (บริษัท อำพลฟู้ด จำกัด) รบกวนชาวบ้านบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงควันดำเกิดจาก Boiler ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และแนะนำให้บริษัทฯ พูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ถึงการปรับปรุงแก้ไขที่บริษัทฯกำลังดำเนินการ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย ทสม. ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม อื่นๆ (Other) 13.7309161,100.3086673 2020-05-01 07:50:13